Nieuws

Wijzigingen Inkomstenbelasting

3 januari 2013

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de volgende zaken gewijzigd in de Inkomstenbelasting.

Tarieven box 1
Het tarief in de eerste schijf bedraagt 5,85%. Het tarief in de tweede schijf bedraagt 10,85%. Inclusief premies volksverzekeringen is het tarief in de tweede schijf 42%. Daarmee is het tarief in de tweede schijf gelijk aan het tarief in de derde schijf.

Heffingskortingen
– In 2013 geldt een nieuwe heffingskorting, de werkbonus. Deze is van toepassing op mensen die arbeidsinkomen hebben en aan het begin van het kalenderjaar 60 jaar of ouder zijn maar nog geen 64. De werkbonus bedraagt maximaal € 1.100 als het inkomen gelijk is aan 100% van het wettelijk minimumloon. Vanaf 120% van het wettelijk minimumloon daalt de werkbonus lineair tot nul bij 175% van het wettelijk minimumloon.
– De ouderenkorting bedraagt € 1.032 bij een verzamelinkomen van niet meer dan € 35.450. Daarboven bedraagt de ouderenkorting € 150.
– De ouderschapsverlofkorting bedraagt voor 2013 € 4,24 per verlofuur.
– De heffingskortingen voor directe beleggingen in durfkapitaal, culturele beleggingen en sociaalethische beleggingen zijn vervallen per 1 januari 2013.
– De tijdelijke heffingskorting voor VUT en prepensioen bedraagt 1% met een maximum van € 182.

Eigen woning
Met ingang van 1 januari 2013 geldt de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe gevallen alleen als de schuld in maximaal 30 jaar en ten minste volgens een annuïtair schema wordt afgelost. Voor mensen die op 31 december 2012 een eigen woning en een eigenwoningschuld hadden, geldt geen aflossingsverplichting, ook niet als zij de lening in of na 2013 oversluiten.

Het verhoogde eigenwoningforfait voor het deel van de WOZ-waarde van de eigen woning boven € 1.040.000 bedraagt 1,55%.

De rente in een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan € 35.700 bij tenminste 15 jaar premiebetaling en niet meer dan € 157.000 bij 20 of meer jaar premiebetaling. Met ingang van 1 januari 2013 is de vrijstelling voor de kapitaalverzekering eigen woning voor nieuwe gevallen vervallen.

De maximale vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt in 2013 € 4.536.

Met ingang van 1 januari 2013 is aftrek mogelijk van rente over een restschuld na verkoop van de eigen woning in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. De aftrek geldt voor een periode van 10 jaar.

Zorgkosten
Met ingang van 1 januari 2013 zijn niet meer aftrekbaar als specifieke zorgkosten:
– uitgaven voor een ivf-behandeling voor vrouwen  van 43 jaar of ouder;
– uitgaven voor de eerste twee ivf-behandelingen voor vrouwen jonger dan 38 jaar als meerdere embryo’s worden teruggeplaatst;
– uitgaven voor krukken, gipssteunen, looprekken, rollators en loophulpen.

Studiekosten
Uitgaven voor het volgen van een opleiding of studie voor een beroep zijn aftrekbaar boven een drempel van € 250 tot een maximum van € 15.000.

MKB-winstvrijstelling
De MKB-winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst na ondernemersaftrek.

Deel dit artikel: