Nieuws

Wijziging Leidraad Invordering

27 juli 2012

De staatssecretaris van Financiën heeft de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd.
Er is een regeling opgenomen voor de disculpatie voor de fiscale aansprakelijkheid van inleners van personeel van uitzendondernemingen, als is voldaan aan een aantal voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn:
– De uitzendonderneming voldoet aan de normen en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid.
– De inlener stort 25% van de factuur op de G-rekening van de uitzendonderneming.
– De betaling op de G-rekening voldoet aan de voorwaarden voor vrijwarende betalingen.
– De inlener vermeldt bij betaling het factuurnummer.
– In de administratie van de inlener kunnen de gegevens van de overeenkomst, de manurenadministratie en de betalingen direct worden teruggevonden.
– De inlener kan de identiteit van de ingeleende werknemer aantonen.
Beursgenoteerde uitzendondernemingen kunnen zekerheid stellen als alternatief voor het storten op de G-rekening in de vorm van een bankgarantie voor de ontvanger of een door de ontvanger goedgekeurd alternatief voor een bankgarantie.
Vóór 1 juli 2012 konden inleners vrijwaring krijgen tot het bedrag van de stortingen op de G-rekening. Stortingen op de G-rekening die na 1 juli 2012 worden gedaan en betrekking hebben op de periode vóór 1 juli 2012 vallen onder de oude regeling.

De Leidraad Invordering is verder aangepast als gevolg van arresten van de Hoge Raad uit 2011 over de melding van betalingsonmacht. Het begrip betalingsonmacht houdt in dat een rechtspersoon:
– onvoldoende liquide middelen heeft om zijn belastingschulden te voldoen,
– tijdelijk te weinig liquide middelen heeft om die te voldoen,
– voldoende liquide middelen heeft, maar deze gebruikt om aan andere opeisbare betalingsverplichtingen te voldoen.
Liquide middelen zijn kasmiddelen, banktegoeden en direct opneembare kredietruimte.
Een melding van betalingsonmacht kan niet worden gedaan voor een naheffingsaanslag die is opgelegd omdat meer belasting is verschuldigd dan volgens de aangifte is of had moeten worden betaald en dat is te wijten aan opzet of grove schuld van de rechtspersoon.

Deel dit artikel: