Nieuws

Niet voldaan aan voorwaarden afdrachtvermindering

17 januari 2013

In een aantal situaties bestaat recht op een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen. Dat geldt onder meer voor diverse vormen van scholing. Eén van de gevallen waarin de afdrachtvermindering onderwijs van toepassing is, betreft een werknemer die beroepspraktijkvorming volgt via de beroepsbegeleidende leerweg van een beroepsopleiding. De beroepsopleiding moet voor tenminste 60% uit praktijk bestaan.
 
Een werkgever die de afdrachtvermindering wil toepassen moet kunnen bewijzen dat hij daar recht op heeft. Een uitzendbureau claimde toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs voor de categorie beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De afdrachtvermindering had betrekking op een aantal uit Polen afkomstige werknemers. Deze werknemers sloten een beroepspraktijkvormingsovereenkomst. Bij controle door de Belastingdienst bleek dat het door de werknemers gevolgde deel van de opleiding was gericht op scholing in de Nederlandse taal. Of en in hoeverre de werknemers het praktijkdeel van de opleiding hadden gevolgd, werd niet duidelijk. De rechtbank was van oordeel dat het uitzendbureau er niet in was geslaagd om aannemelijk te maken dat de werknemers de beroepspraktijkvorming van de BBL hadden gevolgd. Het uitzendbureau had daarom geen recht op de gevraagde afdrachtvermindering.

Deel dit artikel: