Nieuws

Kosten verontreinigde grond

17 augustus 2012

Inkomsten die geen winst uit onderneming of loon uit dienstbetrekking vormen, zijn belast in box 1 van de Inkomstenbelasting als resultaat uit overige werkzaamheden. Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt bepaald op gelijke wijze als winst uit onderneming. Dat betekent dat kosten die betrekking hebben op de werkzaamheden in mindering komen op het resultaat.

De eigenaar van twee naast elkaar gelegen percelen grond stelde een deel van een van de percelen ter beschikking aan een BV. De terbeschikkingsteller was de enige aandeelhouder van de BV. Het andere deel van dit perceel was privévermogen. Op het tweede perceel liet de eigenaar een aantal bedrijfshallen bouwen voor de verkoop. Dit perceel was onderdeel van een voormalige vuilstortplaats. De grond was verontreinigd, maar er was geen sprake van urgentie om de grond te saneren. Tijdens de bouw van de bedrijfshallen werd 25.000 ton verontreinigde grond afgegraven en opgeslagen op het naastgelegen privéterrein. In de aangifte inkomstenbelasting werd in mindering op het resultaat uit overige werkzaamheden een post opgenomen voor afvoer van verontreinigde grond. Het ging om een bedrag van ruim € 1 miljoen. De inspecteur accepteerde deze post niet.

Hof Amsterdam was van oordeel dat moest worden uitgegaan van de kosten die een derde partij in rekening zou hebben gebracht als tegenprestatie voor het overnemen van 25.000 ton vervuilde grond en niet met de begrote kosten van afvoeren en saneren van de grond. Er bestond namelijk geen verplichting om de verontreinigde grond af te voeren of om het terrein te saneren. Het hof stelde het bedrag dat een derde in rekening zou hebben gebracht in goede justitie vast op € 200.000. Dat bedrag bestond uit de waardedaling van het privéperceel en een winstopslag. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het hof ongegrond verklaard. Het oordeel dat alleen de kosten die een onafhankelijke derde in rekening zou hebben gebracht in aanmerking mogen worden genomen geeft volgens de Hoge Raad geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

Deel dit artikel: