Nieuws

Dienstbetrekking gefingeerd om uitkering te verkrijgen

6 oktober 2016

Een arbeidsverhouding is een privaatrechtelijke dienstbetrekking wanneer is voldaan aan de volgende vereisten:

  • er is de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid,
  • er is een gezagsverhouding, en
  • er is de verplichting tot het betalen van loon.

Bij de beoordeling van een arbeidsrelatie moet met alle omstandigheden van het geval rekening worden gehouden. Het kan zijn dat wat als een dienstbetrekking wordt gepresenteerd dat in werkelijkheid niet is. In het verleden gold als vaste rechtspraak dat door het ontbreken van een gezagsverhouding een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen echtgenoten niet aannemelijk is. Dat geldt niet meer. Ook in een arbeidsrelatie tussen (ex-)echtgenoten kan een gezagsverhouding bestaan. De familierelatie is wel een element dat in de beoordeling betrokken dient te worden.

Het UWV vorderde de uitkering op grond van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) terug van een vrouw die twee keer kort voor een bevalling een arbeidsovereenkomst sloot met een bv van haar echtgenoot. De eerste arbeidsovereenkomst was pas ingegaan nadat de WAZO-uitkering was aangevraagd. Beide dienstverbanden waren voor onbepaalde tijd afgesloten maar al in de uitkeringsperiode beëindigd. Tijdens het bevallingsverlof was geen vervanging geregeld. Na de beëindigingen van de dienstverbanden is geen ander personeel geworven. Bewijs dat de vrouw voor de bv had gewerkt was er niet. Een omschrijving van haar werkzaamheden kon zij alleen in algemene termen geven. Naar het oordeel van de Centrale Raad van Beroep betrof het gefingeerde dienstverbanden. Het UWV heeft terecht de WAZO-uitkeringen herzien en teruggevorderd.

Deel dit artikel: