Blogs

Lees interessante blogs van onze specialisten over wat ons bezighoudt.

Zoeken

 

Blog

Fiscale aspecten cryptovaluta

22 juni 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Eerste Kamer een uiteenzetting gegeven…

Blog

Minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2018

21 juni 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per…

Blog

Geen versoepeling aflossingsverplichting

21 juni 2018

De rente die wordt betaald voor de financiering van een eigen woning is aftrekbaar op voorwaarde dat…

Blog

WBSO in 2017

21 juni 2018

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vorig jaar aan ruim 21.000 Nederlandse…

Blog

Bedragen kinderopvangtoeslag 2019

21 juni 2018

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met…

Blog

Geen giftenaftrek zonder schriftelijk bewijs

20 juni 2018

Giften aan het algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als zij…

Blog

Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan

14 juni 2018

Op grond van de oude inkeerregeling werd geen vergrijpboete opgelegd aan een belastingplichtige die…

Blog

Maatregelen tegen stapeling van zorgkosten

14 juni 2018

Het kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Veel mensen die een eigen…

Blog

Bezwaarschriften belastingheffing in box 3

14 juni 2018

De staatssecretaris van Financiën laat weten dat er wordt gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaar…

Blog

Tweede Kamer wil minder verschil in belastingdruk een- en tweeverdieners

14 juni 2018

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om met mogelijkheden…

Blog

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid ingediend

14 juni 2018

Een in Nederland gevestigde vennootschap, die ten minste 95% van de aandelen houdt in een andere in…

Blog

Scholingsuitgaven

7 juni 2018

Scholingsuitgaven zijn onder voorwaarden aftrekbaar, voor zover het totaal van de uitgaven hoger is…

Blog

Bekendmaking uitspraak op bezwaar moet per post

7 juni 2018

Op 1 november 2015 is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst in werking getreden….

Blog

Belastingdienst niet klaar voor AVG

7 juni 2018

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG…

Blog

Bevriezing eigen risico zorgverzekering tot en met 2021

7 juni 2018

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in behandeling. De…

Blog

Beperking toepassing non-concurrentiebeding

31 mei 2018

Een detacheringsbureau in de financiële sector had in de arbeidscontracten met haar werknemers een…

Blog

De bedrijfsbbq en de WKR: hoe zit dat?

31 mei 2018

De zomer nadert en daarmee staat de vakantieperiode weer voor de deur. Ter afsluiting van de…

Blog

Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen

30 mei 2018

Een bepaalde groep zelfstandigen heeft alsnog recht op financiële compensatie voor hun…

Blog

Berekening buitenlandbijdrage Zvw

24 mei 2018

EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van…

Blog

Verzuimboete

24 mei 2018

Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of…

Blog

Non-concurrentiebeding

24 mei 2018

Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat…

Blog

Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

17 mei 2018

De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris…

Blog

Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname

17 mei 2018

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen…

Blog

Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname

17 mei 2018

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen…

Blog

Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

17 mei 2018

De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris…

Blog

Kwalificatie eigen woning

9 mei 2018

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er…

Blog

Ketenregeling arbeidsrecht

9 mei 2018

De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor…

Blog

Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden

9 mei 2018

De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor vergoedingen die bij grootschalige wegwerkzaamheden worden…

Blog

Dijkpercelen in het GLB en de Meststoffenwet

3 mei 2018

Dijken (waterkeringen) tellen niet zonder meer mee voor de Meststoffenwet en de uitbetaling van…

Blog

Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

3 mei 2018

De Wet op de loonbelasting biedt de mogelijkheid om de extra kosten die werknemers in het kader van…

Blog

Vrijstelling sollicitatieplicht oudere werklozen

3 mei 2018

Om recht te hebben op een WW-uitkering is een werkloze verplicht om te solliciteren. Er geldt een…

Blog

Fosfaatrechten komen toe aan opfokker

3 mei 2018

De rechtbank heeft onlangs in een zaak tussen een melkveehouder en jongvee-opfokker geoordeeld dat…

Blog

Dienstverlening kinderopvangtoeslag moet verbeteren

3 mei 2018

De kinderopvangtoeslag wordt aanvankelijk als voorschot vastgesteld en uitbetaald. Ouders moeten…

Blog

Overgangsregeling spoedreparatie regime fiscale eenheid

26 april 2018

Er komt een overgangsmaatregel bij de spoedreparatie van het regime van de fiscale eenheid in de…

Blog

Vergoeding reiskosten aan mantelzorgers

26 april 2018

Onder voorwaarden zijn uitgaven voor specifieke zorgkosten aftrekbaar. In de Wet IB 2001 wordt…

Blog

Aanpassing 30%-regeling aangekondigd

26 april 2018

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers geldt onder voorwaarden een gunstige fiscale regeling….

Blog

Gebruik woning tijdens verblijf in buitenland

19 april 2018

De eigen woning van een belastingplichtige valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Er moet een aan…

Blog

Kamerbrief positie bedrijfsarts

19 april 2018

De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De…

Blog

Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken

19 april 2018

De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om in…

Blog

Beleidsbesluit gevolgen huwelijksgoederengemeenschap

12 april 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale…

Blog

Herinvesteringsreserve en emigratie

12 april 2018

De Wet IB 2001 bevat een bepaling die tot gevolg heeft dat bij het overbrengen van…

Blog

Aanzegverplichting

12 april 2018

Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van…

Blog

Herinvesteringsreserve en emigratie

12 april 2018

De Wet IB 2001 bevat een bepaling die tot gevolg heeft dat bij het overbrengen van…

Blog

Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt

12 april 2018

De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met…

Blog

Aanzegverplichting

12 april 2018

Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van…

Blog

Algemene Verordening Gegevensbescherming

6 april 2018

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de…

Blog

Afschaffing dividendbelasting wordt niet uitgesteld

5 april 2018

De minister van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen gezegd dat het kabinet geen aanleiding…

Blog

Financiën publiceert voorstel wijziging kleineondernemersregeling

5 april 2018

Het ministerie van Financiën heeft een voorstel tot wijziging van de kleineondernemersregeling in de…

Blog

Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling

5 april 2018

De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in…

Blog

Verrekening negatief verlofdagensaldo

29 maart 2018

Wanneer een werknemer bij het einde van zijn dienstbetrekking een tegoed aan verlofdagen heeft, dan…