Nieuws

Wijzigingen loonbelasting 2014

2 januari 2014

Per 1 januari 2014 zijn de volgende zaken gewijzigd in de loonbelasting.

Afschaffing stamrechtvrijstelling
De stamrechtvrijstelling is per 1 januari 2014 afgeschaft. Voor op 31 december 2013 bestaande gevallen geldt overgangsrecht. Voor toepassing van het overgangsrecht moet ingeval van een ontslaguitkering aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  1. Aard en omvang van de aanspraak waren op 31 december 2013 voldoende bepaalbaar.
  2. Er is vóór 1 januari 2014 een vaststellingsovereenkomst opgesteld en ondertekend waaruit het stamrecht blijkt.
  3. De ontslagdatum moet op 31 december 2013 vaststaan, het ontslag moet vóór 1 januari 2014 zijn aangezegd en binnen korte termijn daarna worden uitgevoerd.

Voor op 15 november 2013 bestaande stamrechten geldt in 2014 de 80%-regeling. Dat houdt in dat bij uitkering ineens van het gehele stamrecht 80% van de waarde belast wordt.

Gebruikelijk loon
Het gebruikelijk loon, dat is het salaris dat een werknemer met een aanmerkelijk belang tenminste moet verdienen, is voor 2014 vastgesteld op € 44.000 (2013: € 43.000). De regeling van het gebruikelijk loon geldt bijvoorbeeld voor de dga.

Werkkostenregeling
De vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt in 2014 1,5% van de fiscale loonsom. Voor een maaltijd in een bedrijfskantine geldt als normbedrag € 3,15 (2013: € 3,05) per maaltijd. Voor huisvesting en inwoning geldt als
normbedrag € 5,35 (2013: € 5,25)  per dag.

Vergoedingen en verstrekkingen, oude regeling
Voor maaltijden in bedrijfskantines gelden in 2014 de volgende bedragen:
Warme maaltijd € 4,60 (2013: € 4,45).
Ontbijt of lunch € 2,40 (2013: € 2,30).

Personeelsleningen
Er is in 2014 geen sprake van een te belasten rentevoordeel als de werknemer ten minste 4,0% (2013: 3,0%) rente betaalt over het geleende bedrag.

Bijtellingspercentages privégebruik auto 2014

 Andere brandstoffen dan diesel  Diesel
 Bijtelling  Uitstoot CO2 in g/km  Uitstoot CO2 in g/km
 4%  0  0
 7%  1 – 50  1 -50
 14%  51 – 88  51 – 85
 20%  89 – 117  86 – 111
 25%  >117  >111

N.B. Deze percentages en uitstootgrenzen gelden voor auto’s die in 2014 worden aangeschaft of te naam gesteld.

Deel dit artikel: