Nieuws

Wetsvoorstel vereenvoudiging kindregelingen

12 september 2013

In het regeerakkoord is opgenomen dat de regering het aantal kindregelingen gaat hervormen en versoberen. Het wetsvoorstel waarin dat voornemen is uitgewerkt is nu ingediend bij de Tweede Kamer. Doel van de hervorming is vereenvoudiging van het stelsel, verhoging van de arbeidsparticipatie en het beperken van inkomensondersteuning tot diegenen die deze het hardst nodig hebben. Na de hervorming blijven er vier regelingen bestaan: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen worden opgenomen in een van deze regelingen of worden afgeschaft.

De kinderbijslag en het kindgebonden budget bieden inkomensondersteuning aan gezinnen met kinderen. De kinderbijslag is inkomensonafhankelijk, het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk. Het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders wordt hoger dan het bedrag voor twee-oudergezinnen. De verhoging voor alleenstaande ouders bedraagt maximaal € 2.800 per jaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen werkenden en mensen met een uitkering. Het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind wordt verhoogd. Het bedrag voor het eerste kindbedrag wordt met € 29 verhoogd. Voor het tweede kind bedraagt de verhoging € 510. De maximumbedragen worden per 1 januari 2015 voor het eerste en het tweede kind € 1.046. De inkomensgrens voor het kindgebonden budget wordt verlaagd van € 26.147 naar € 19.767.

De hoogte van de kinderbijslag is nu afhankelijk van de leeftijd van het kind. Deze differentiatie vervalt. Vanaf 1 juli 2016 krijgen ouders voor alle kinderen 70% van het huidige basisbedrag. De basisbedragen worden in juli 2014 en in 2015 niet geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2016 wordt de indexatie weer toegepast.

De combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag moeten ouders stimuleren om te werken. De combinatiekorting is een generieke fiscale tegemoetkoming. De kinderopvangtoeslag is een specifieke tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang. Deze regelingen worden niet gewijzigd door dit wetsvoorstel.

Deel dit artikel: