Nieuws

Wel of geen nieuw feit?

24 januari 2013

Wanneer de inspecteur beschikt over een nieuw feit kan hij een navorderingsaanslag opleggen als de aanslag te laag is vastgesteld. Ook voor de herziening van een beschikking vaststelling verlies heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Een feit dat de inspecteur bekend was of had kunnen zijn is geen nieuw feit en verhindert navordering of herziening van een verliesbeschikking.
De inspecteur heeft geen nieuw feit nodig als de belastingplichtige te kwader trouw is. Kennis die de ontvanger van de Belastingdienst heeft, mag niet worden toegerekend aan de inspecteur. Dat betekent dat de inspecteur kan navorderen of een verliesbeschikking kan herzien op grond van informatie die de ontvanger al eerder had.

 

De Rechtbank Arnhem was van oordeel dat de inspecteur een navorderingsaanslag had opgelegd en een verliesbeschikking had herzien zonder dat hij beschikte over een nieuw feit. Al voor het opleggen van de aanslag en het vaststellen van de verliesbeschikking was aan de ontvanger van de Belastingdienst bekend dat de belanghebbende in deze procedure in dat jaar een schadevergoeding zou ontvangen die mogelijk belast was. De rechtbank vernietigde om die reden de navorderingsaanslag en de herzieningsbeschikking.

 

In hoger beroep oordeelde Hof Arnhem anders dan de rechtbank. Gelet op de feitelijke functiescheiding tussen de ambtenaren die voor de ontvanger of de inspecteur werken en gezien de verschillen in werkzaamheden geldt als uitgangspunt dat de kennis van de ontvanger bij de beoordeling of de inspecteur aan de juistheid van de aangifte behoorde te twijfelen, niet kan worden toegerekend aan de inspecteur. Afwijking van deze regel is onder bijzondere omstandigheden mogelijk. Dergelijke bijzondere omstandigheden hadden zich hier niet voorgedaan. Volgens het hof was er geen belemmering om na te vorderen.

Deel dit artikel: