Nieuws

Waardering woning in nalatenschap

18 juli 2012

Na iemands overlijden moet over zijn nalatenschap erfbelasting worden betaald. De nalatenschap is het vermogen van de overledene op zijn sterfdatum. De erfbelasting is geregeld in de Successiewet. Ten aanzien van woningen die deel uit maken van de nalatenschap bepaalt de Successiewet sinds 1 januari 2010 dat als waarde wordt gehanteerd de WOZ-waarde zoals die in het jaar van overlijden is vastgesteld. Dat is de waarde naar peildatum 1 januari van het voorafgaande jaar. Tegenbewijs is niet toegelaten.

Met ingang van 1 januari 2012 is deze wetsbepaling zodanig gewijzigd dat op verzoek de WOZ-waarde van het volgende kalenderjaar mag worden gehanteerd. Die wijziging is aangebracht vanwege de stagnerende woningmarkt.

 

De rechtbank Haarlem paste de tekst zoals die sinds 1 januari 2012 geldt, ook toe op een verkrijging in 2010. De redenering van de rechtbank was als volgt. Belastingheffing is een inbreuk op het recht op ongestoord genot van eigendom. Een dergelijke inbreuk is alleen toegestaan als er een redelijke verhouding bestaat tussen de gebruikte middelen en het doel dat ermee wordt nagestreefd. Belastingheffing mag niet leiden tot een individuele en buitensporige last. Voor de toepassing van de Successiewet betekent het tot 1 januari 2012 geldende waarderingsvoorschrift dat er ten minste 12 en maximaal 24 maanden liggen tussen het moment van de verkrijging van de woning en het moment waarnaar de waarde van de woning is bepaald. In het algemeen vindt de rechtbank dat niet onredelijk, maar in dit bijzondere geval wel. De WOZ-waarde van de woning was tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010 met € 77.500 gedaald. De aanslagen erfbelasting waren voor iedere erfgenaam € 3.836 hoger dan wanneer rekening zou zijn gehouden met de waardedaling. De rechtbank vond dat zowel absoluut als relatief een zware last, zeker omdat het gevolg van de verkrijging van een woning is dat geen directe middelen worden verkregen om de verschuldigde erfbelasting te betalen.

Deel dit artikel: