Nieuws

Rechtsmiddelverwijzing op aangifteformulier niet nodig

7 februari 2013

In de belastingwetgeving is geregeld op welke wijze een belasting wordt geheven. Een van de methoden van belastingheffing is voldoening op aangifte. Dat houdt in, dat de belastingplichtige zelf aangifte doet van de verschuldigde belasting en deze belasting zelf moet betalen (voldoen), zonder dat daar een handeling van de Belastingdienst, zoals het vaststellen van een aanslag, aan te pas komt. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de voldoening op aangifte. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken na de voldoening op aangifte.

 

De Belastingdienst verklaarde een bezwaarschrift tegen de voldoening op aangifte van een bedrag aan BPM niet ontvankelijk wegens overschrijding van de bezwaartermijn. De indiener van het bezwaarschrift vond dat de termijnoverschrijding hem niet kon worden aangerekend omdat de Belastingdienst hem niet had meegedeeld dat en binnen welke termijn hij tegen de voldoening op aangifte bezwaar kon maken. Naar zijn mening had dit moeten worden vermeld op het aangiftebiljet of op het betalingsbericht.

 

De voldoening op aangifte vindt plaats op eigen initiatief van de aangever zonder enige bemoeienis van de Belastingdienst. De voldoening op aangifte is geen besluit en geen rechtshandeling van de Belastingdienst. Wel stelt de Algemene wet inzake rijksbelastingen de voldoening op aangifte voor de toepassing van bezwaar en beroep gelijk aan een voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur.

Het aangiftebiljet en het betalingsbericht zijn hulpmiddelen voor het doen van aangifte. Het beschikbaar stellen van een formulier waarmee de (vormvrije) aangifte voor de BPM kan worden gedaan en het toezenden van het betalingsbericht houden geen rechtshandeling van de Belastingdienst in. Er hoeft daarom geen rechtsmiddelverwijzing op deze formulieren te worden opgenomen.

Deel dit artikel: