Nieuws

Pijpfitter bezit geen bijzondere deskundigheid

12 oktober 2012

Vergoedingen die een werkgever aan een werknemer verstrekt ter bestrijding van de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst gelden tot maximaal 30% van het loon als vrije vergoeding. Voor toepassing van de 30%-regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers geldt als eis dat zij over specifieke deskundigheid beschikken die in Nederland niet of onvoldoende aanwezig is. Om die specifieke deskundigheid te bereiken moet de werknemer een hoog gekwalificeerde of gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd. In beginsel gaat het om een opleiding op hbo-niveau, al is een opleiding op een lager niveau niet expliciet uitgesloten.

 

Factoren die van belang zijn voor de bepaling of een werknemer beschikt over een specifieke deskundigheid zijn:

– het niveau van de door de werknemer gevolgde opleiding,

– de relevante ervaring van de werknemer,

– het beloningsniveau voor de functie in Nederland in verhouding tot het beloningsniveau in het land van herkomst.

 

Naar het oordeel van Hof Den Haag beschikte een uit Duitsland afkomstige ervaren pijpfitter niet over de voor toepassing van de 30%-regeling vereiste specifieke deskundigheid. De opleiding tot pijpfitter is niet hoog gekwalificeerd of gespecialiseerd. Het ontbreken van een gestructureerde opleiding tot pijpfitter in Nederland heeft niet tot gevolg dat een gekwalificeerde pijpfitter over specifieke deskundigheid beschikt. Ook de schaarste aan ervaren pijpfitters op de Nederlandse arbeidsmarkt heeft volgens het hof niet tot gevolg dat een pijpfitter over specifieke deskundigheid beschikt. Tegen deze uitspraak is beroep in cassatie ingesteld.

 

De Advocaat Generaal (AG) ging in zijn conclusie uitgebreid in op de eisen voor toepassing van de 30%-regeling en dan met name op de vereiste specifieke deskundigheid. Volgens de AG mag niet zondermeer de eis gesteld worden dat een werknemer een opleiding heeft op hbo-niveau. De 30%-regeling wordt immers ook toegepast op buitenlandse beroepsvoetballers aan wie geen eisen worden gesteld qua opleidingsniveau. Iemand die over diverse vakdiploma’s beschikt, geldt naar spraakgebruik op zijn terrein als deskundig. De AG is van mening dat de pijpfitter recht heeft op toepassing van de 30%-regeling.

 

De Hoge Raad vindt het oordeel van het hof dat de beroepsopleiding voor pijpfitters niet hooggekwalificeerd of gespecialiseerd is niet onbegrijpelijk. Het ontbreken van een gestructureerde opleiding tot pijpfitter in Nederland dwingt volgens de Hoge Raad niet tot de conclusie dat een ervaren pijpfitter dus een specifieke deskundigheid bezit die nodig is voor de 30%-regeling.

Deel dit artikel: