Nieuws

Overige maatregelen particulieren

20 september 2012

Vereenvoudiging scholingsuitgaven

Scholingsuitgaven zijn aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekpost. De aftrek van scholingsuitgaven wordt beperkt tot de verplicht gestelde en noodzakelijke kosten van een opleiding of studie. De afwijkende regeling voor mensen die recht hebben op studiefinanciering vervalt, omdat deze regeling te ingewikkeld is. 

 

Aftrek zorgkosten

Uitgaven voor zorg die niet langer onder de verzekerde zorg vallen, zijn in een aantal gevallen aftrekbaar als specifieke zorgkosten. Dat is niet de bedoeling en daarom wordt de regeling voor de aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten aangepast. Er komt een aftrekbeperking voor eigen bijdragen die mensen moeten betalen. Het gaat ondermeer om de eigen bijdrage voor het verblijf in een instelling voor medisch-specialistische zorg en de eigen bijdrage voor hoortoestellen.

 

Aanhorigheden woningen

Voor de verkrijging van woningen geldt een laag tarief voor de overdrachtsbelasting van 2%. Voorgesteld wordt om het lage tarief ook te laten gelden voor aanhorigheden van woningen die op een later tijdstip worden verkregen dan de woning zelf. Dat geldt bijvoorbeeld voor de latere aankoop van een garage bij een woning.

Deel dit artikel: