Nieuws

Overdracht lagere school geen levering

10 augustus 2012

Op grond van de Wet op het primair onderwijs (WPO) zijn gemeenten verplicht om te zorgen voor de huisvesting van het primair onderwijs en verantwoordelijk voor de financiering van nieuwbouw en het onderhoud van schoolgebouwen. Schoolbesturen van het bijzonder primair onderwijs kunnen zelf opdracht geven aan een aannemer voor nieuwbouw. Het is mogelijk dat met een gemeente wordt overeengekomen dat deze de school laat bouwen. In dat geval worden gebouw en terrein door de gemeente aan het betrokken schoolbestuur in eigendom overgedragen.
 
In een procedure voor Hof Den Haag was in geschil of de overdracht door een gemeente van een perceel grond met een schoolgebouw in aanbouw voor de heffing van omzetbelasting als een levering gold, waardoor de gemeente recht zou hebben op aftrek van voorbelasting.
Hof Den Haag was van oordeel dat geen sprake was van een levering. De overdracht was een noodzakelijke voorwaarde voor het verstrekken van primair bijzonder onderwijs door het schoolbestuur. De gemeente kon zelf primair bijzonder onderwijs niet verzorgen op de wijze waarop het schoolbestuur dat deed. Volgens het hof voerde de gemeente slechts een overheidstaak uit.

Opmerkelijk is dat de Hoge Raad voor de uitspraak van Hof Den Haag in een vergelijkbare zaak oordeelde dat de overdracht wel een levering voor de omzetbelasting vormde. Die procedure had betrekking op de bouw van een school die viel onder de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).

Deel dit artikel: