Nieuws

Ontslag op staande voet

21 mei 2014

Ontslag op staande voet is een ingrijpende manier van beëindiging van een dienstbetrekking. Daarom vereist ontslag op staande voet een dringende reden en moet het ontslag onverwijld worden aangezegd. Een ontslag op staande voet wordt vaak gevolgd door een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zeker te stellen voor het geval niet aan de voorwaarden voor het ontslag op staande voet zou zijn voldaan.

Een op staande voet ontslagen werknemer eiste in kort geding doorbetaling van zijn salaris. Naar zijn mening was het ontslag niet rechtsgeldig wegens het ontbreken van een dringende reden. Daarnaast zou het ontslag niet onverwijld zijn gegeven. De voorzieningenrechter wees de vordering van de ontslagen werknemer toe. Volgens de rechter ontbrak een dringende reden. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof anders.

De werknemer was proces operator bij een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie. Een van zijn taken was het uitvoeren van controles tijdens de productie. De gegevens van deze controles moesten geregistreerd worden. De werknemer was al eerder gewaarschuwd wegens het niet naleven van de controlevoorschriften. Hem was duidelijk gemaakt dat bij een volgende overtreding ontslag zou volgen. Een directe collega was om deze reden ontslagen. Na dat ontslag organiseerde de werkgever een informatiebijeenkomst waarin het belang van het uitvoeren van controles en het naar waarheid invullen van de gegevens nogmaals onder de aandacht werd gebracht. Tien dagen na deze bijeenkomst voerde de werknemer geen controle uit. Wel registreerde hij gegevens alsof hij de controle had uitgevoerd. Het hof vond, gezien het belang van de voedselveiligheid en de kwetsbare reputatie van bedrijven in die sector, dat de werkgever een dringende reden voor ontslag op staande voet had. Het ontslag was onverwijld gegeven. De werkgever had de werknemer direct nadat was vastgesteld dat hij de controles niet had uitgevoerd geschorst. Vervolgens was een onderzoek ingesteld. Nadat het onderzoek was afgerond had de werkgever de werknemer ontslagen.

Deel dit artikel: