Nieuws

Loondoorbetaling bij ziekte

28 april 2016

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een drietal maatregelen aangekondigd om knelpunten in de loondoorbetalingsverplichting op te lossen. De maatregelen hebben betrekking op de loonsanctie bij re-integratie in het tweede spoor, de aanvraag voor een vervroegde IVA-keuring en de premiestelling bij de verzuimverzekering.

Het UWV kan een werkgever, die onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, een loonsanctie opleggen. Dat houdt in dat de loondoorbetalingsverplichting wordt verlengd. Een voorbeeld is het niet of te laat inzetten van re-integratie buiten het eigen bedrijf, het zogenaamde tweede spoor. Werkgevers blijken dat traject in te zetten om een loonsanctie te voorkomen.
Het wel of niet en het moment van inzetten van een tweede spoortraject wordt de keuze van werkgever en werknemer op basis van advies van de bedrijfsarts. Deze keuze moeten zij vastleggen in een plan van aanpak. Het UWV controleert of het re-integratietraject volgens het plan van aanpak is verlopen. De bedoeling is te voorkomen dat een tweede spoortraject alleen zal worden ingezet als een toegevoegde waarde te verwachten is en niet om een loonsanctie te voorkomen.

Op dit moment kan een werknemer na drie weken ziekte een vervroegde IVA-uitkering aanvragen als duidelijk is dat hij in de toekomst niet meer kan werken. IVA is de wettelijke Inkomensvoorziening voor Volledig Arbeidsongeschikten. Wanneer de IVA-uitkering wordt toegekend, wordt deze door de werkgever verrekend met de loondoorbetaling. Werkgevers krijgen ook de mogelijkheid om een vervroegde IVA-uitkering aan te vragen. Dat leidt tot vermindering van de loondoorbetalingsverplichting en voorkomt onnodige re-integratieactiviteiten.

Veel kleine en middelgrote werkgevers hebben de loondoorbetalingsverplichting verzekerd. De premies van verzuimverzekeringen blijken in de praktijk te kunnen fluctueren. Dat is vooral aan de orde wanneer de premie is gerelateerd aan het schadeverloop van de voorgaande periode. Zolang de werkgever niet geconfronteerd wordt met langdurige ziekte daalt de premie. Krijgt de werkgever te maken met langdurige ziekte van een werknemer, dan kan de premie flink stijgen. Veel verzekeraars hanteren een andere methodiek voor de premievaststelling, waardoor de premie minder wisselend is. De minister hoopt andere verzekeraars zo ver te krijgen dat zij ook die systematiek gaan hanteren.

De minister wil in overleg met de sociale partners bovenwettelijke aanvullingen bij de loondoorbetaling beperken tot 170% van het loon gedurende de eerste twee jaren. Alleen bij voldoende re-integratie-inspanningen zou meer dan 170% kunnen worden betaald.

Deel dit artikel: