Nieuws

Loondoorbetaling bij ziekte

2 augustus 2012

Naast de reguliere arbeidsovereenkomst, waarin werkgever en werknemer overeenkomen dat de werknemer een zeker aantal uren of dagen per week zal werken voor de werkgever, bestaat de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Op grond van een dergelijke overeenkomst roept de werkgever de werknemer op wanneer hij werk heeft waarvoor de werknemer in aanmerking komt. De werknemer verbindt zich jegens de werkgever om een oproep van de werkgever te accepteren. De oproep door de werkgever bepaalt het aantal te werken uren. De werknemer heeft slechts recht op betaling van loon voor de door hem gewerkte uren.

De vraag is hoe bij een dergelijke arbeidsovereenkomst omgegaan moet worden met de loondoorbetaling bij ziekte van de werknemer. Dat is afhankelijk van het antwoord op de vraag of de werknemer, wanneer hij niet ziek zou zijn geworden, zou hebben gewerkt voor de werkgever. De duur van de loonaanspraak is beperkt tot de duur van de beoogde tewerkstelling. De werkgever moet bewijzen dat hij de werknemer niet voor een langere periode had willen oproepen.

 

Een werknemer die op basis van een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht werkte, werd ziek en vorderde loondoorbetaling. De werknemer maakte aannemelijk dat hij steeds alleen bij de aanvang van een project waarop hij te werk werd gesteld werd opgeroepen. Daarom had hij recht op loondoorbetaling voor de duur van het lopende project, aangezien de werkgever niet aannemelijk maakte dat de werknemer na de ziekmelding niet meer zou zijn opgeroepen, gelet op het voorhanden zijnde werk.

Deel dit artikel: