Nieuws

Levering gedeeltelijk gesloopt pand

17 januari 2013

Als hoofdregel geldt dat de levering van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting en is belast met overdrachtsbelasting. De levering van nieuwe onroerende zaken en van bouwgrond zijn belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Het Hof van Justitie EU heeft in het arrest Don Bosco geoordeeld dat in geval van de levering van een bestaande onroerende zaak, die wordt gesloopt om nieuwbouw mogelijk te maken, sprake kan zijn van de levering van bouwgrond.

In een procedure die betrekking had op de levering van een onroerende zaak waaraan voor de levering in opdracht en voor rekening van de verkoper werkzaamheden waren verricht om de zaak te verbouwen tot een nieuw gebouw, heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU. Na de levering zijn de sloopwerkzaamheden voortgezet in opdracht en voor rekening van de koper. Uiteindelijk is een nieuw gebouw ontstaan zonder dat tijdens de werkzaamheden onbebouwde grond is ontstaan. De inspecteur meende dat vanwege de verkrijging van een bestaande onroerende zaak overdrachtsbelasting verschuldigd was. De koper meende dat aan hem een gebouw was geleverd vóór de eerste ingebruikneming, zodat omzetbelasting was verschuldigd. Hof Amsterdam was van oordeel dat de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor nieuwe gebouwen niet van toepassing was.

In antwoord op prejudiciële vragen van de Hoge Raad heeft het Hof van Justitie EU gezegd dat de levering van een onroerende zaak, die bestaat uit een terrein en een oud gebouw, tijdens de verbouwing tot een nieuw gebouw is vrijgesteld van omzetbelasting, zolang het oude gebouw op het tijdstip van de levering slechts gedeeltelijk door de verkoper is gesloopt en gedeeltelijk nog in gebruik is. In dit geval begon de koper pas na de levering met de constructiewerkzaamheden. De Hoge Raad heeft vervolgens, gelet op het arrest van het Hof van Justitie EU, de uitspraak van Hof Amsterdam onderschreven.

Deel dit artikel: