Nieuws

Kamervragen over verhoging eigenwoningforfait

9 januari 2014

In de zogenaamde bijstellingsregeling directe belasting is opgenomen dat het eigenwoningforfait voor huizen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.040.000 is verhoogd van 0,6% voor 2013 naar 0,7% in 2014. In de Tweede Kamer zijn daarover vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. De verhoging is gepubliceerd in de Staatscourant van 30 december 2013. De hoogte van het eigenwoningforfait is afhankelijk van de prijsontwikkeling van woningen en van de prijsontwikkeling van de huren. Stijging van de huren leidt tot een verhoging van het percentage van het eigenwoningforfait. De prijsontwikkeling van woningen wordt gecompenseerd door aanpassing van het eigenwoningforfait.

De stijging van 0,6 naar 0,7% wordt overigens voor een deel verklaard door de wettelijk voorgeschreven afronding naar beneden tot op 0,05% nauwkeurig. Het niet-afgeronde percentage voor 2013 bedroeg 0,6498. Dat werd afgerond op 0,6%. Het onafgeronde percentage voor 2014 bedraagt 0,7189. Dat wordt afgerond op 0,7%. De niet afgeronde stijging bedroeg ca. 0,07%, maar door toepassing van de afronding bedraagt de stijging 0,1%.

De vragenstellers hebben de staatssecretaris verzocht om een overzicht van alle belastingtarieven en -schijven, waarvan nu al bekend is dat zij op 1 juli 2014 of in 2015, 2016 of later zullen veranderen. De staatssecretaris volstaat in zijn antwoord met een algemene verwijzing naar de diverse indexatiebepalingen. Verder wijst hij op de mogelijkheid van aanpassingen als gevolg van nieuw beleid, zoals ondermeer opgenomen in het Belastingplan 2014.

Deel dit artikel: