Nieuws

Kamervragen liquidatieverlies deelneming

10 oktober 2014

Naar aanleiding van een tijdschriftartikel over de wenselijkheid van modernisering van de liquidatieverliesregeling zijn Kamervragen gesteld. De liquidatieverliesregeling is een uitzondering op de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting. Door de deelnemingsvrijstelling worden winsten binnen een concern slechts eenmaal belast. Door een dochtermaatschappij uitgekeerde winsten en de waardeveranderingen van dochtermaatschappijen worden bij de moedermaatschappij niet in de belastingheffing betrokken. Deze winsten of verliezen worden alleen bij de dochtermaatschappij zelf belast. De liquidatieverliesregeling vormt in zoverre een uitzondering op de deelnemingsvrijstelling dat deze voorkomt dat bij liquidatie van een dochtermaatschappij een verlies noch bij de ontbonden dochtermaatschappij noch bij de moedermaatschappij in aanmerking wordt genomen. Het verlies op een investering zou zonder deze regeling fiscaal voor het concern verloren gaan. Een liquidatieverlies kan door de moedermaatschappij nog niet worden genomen wanneer een deel van de onderneming van de geliquideerde dochtermaatschappij binnen het concern wordt voortgezet. Op grond van tegemoetkomend beleid kan een liquidatieverlies wel worden genomen wanneer minder dan 5% van de activiteiten wordt voortgezet.

Voor de bepaling van een te verrekenen liquidatieverlies wordt aansluiting gezocht bij het opgeofferde bedrag voor de dochtermaatschappij. Dat bedrag wordt verminderd met het totaal aan liquidatie-uitkeringen dat de moedermaatschappij ontvangt. De staatssecretaris ziet geen aanleiding om de liquidatieverliesregeling aan te laten sluiten bij de daadwerkelijk geleden verliezen van de dochtermaatschappij. Dat zou er toe kunnen leiden dat verliezen worden verrekend uit het buitenland die zonder deze regeling nooit in aanmerking zouden worden genomen.
De staatssecretaris ziet niets in de aanbeveling om verliesneming ook zonder liquidatie mogelijk te maken. Dat vergroot de kans op misbruik en maakt de regeling ingewikkelder. Volgens de staatssecretaris is er op dit moment geen aanleiding om de liquidatieverliesregeling te herzien.

Deel dit artikel: