Nieuws

Kamervragen complexiteit belastingstelsel

2 juni 2016

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de complexiteit van het belastingstelsel en mogelijke verbetering van voorlichting aan belastingplichtigen beantwoord. De vragen hebben betrekking op de inkomstenbelasting.

Een van de vragen betreft het systeem van de ouderenkorting. De ouderenkorting is bedoeld als fiscale tegemoetkoming voor ouderen met een lager inkomen en is daarom inkomensafhankelijk. Is het verzamelinkomen hoger dan € 35.949, dan vervalt het recht op de hoge ouderenkorting van € 1.187 en wordt dat vervangen door de standaard ouderenkorting van € 70.

Een andere vraag betreft de wijze waarop belastingplichtigen worden gewezen op de meest voordelige verdeling van gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en vermogen. Wie daarvoor in aanmerking komt, komt automatisch in dit onderdeel van het aangifteprogramma terecht. De meest gunstige verdeling kunnen zij daar zelf bepalen. Door de techniek achter het aangifteprogramma heeft de individuele belastingplichtige geen last van de complexiteit van de regelgeving, omdat hij de gevolgen voor de belastingheffing van een gekozen verdeling op zijn scherm ziet verschijnen.

De heffingskortingen kunnen in beginsel alleen verzilverd worden als het bedrag van de te betalen belasting hoger is dan de kortingen. Voor drie heffingskortingen is bij wijze van uitzondering geregeld dat ze ook gedeeltelijk worden uitbetaald als de partner voldoende belasting betaalt. Op termijn verdwijnt deze uitzondering voor de algemene heffingskorting. Voor de ouderenkorting is geen uitzondering gemaakt. Het kan daarom voordelig zijn om de vermogensinkomsten in box 3 toe te rekenen aan de partner die zijn heffingskortingen niet kan verzilveren of om een persoonsgebonden aftrekpost toe te rekenen aan de andere partner.

Ten aanzien van de vereenvoudiging van het stelsel zijn in het Belastingplan 2016 al enkele stappen gezet. De verwachting is dat ook in het Belastingplan 2017 stappen kunnen worden gezet naar een eenvoudiger belastingstelsel. De staatssecretaris heeft brancheorganisaties, ondernemers en burgers opgeroepen om met voorstellen te komen voor oplossingen voor knelpunten in de huidige regelgeving. Als in de reacties voorstellen zitten die op korte termijn kunnen worden uitgewerkt, worden deze mogelijk opgenomen in het Belastingplan 2017. De Belastingdienst is continu bezig met verbetering van de informatievoorziening, onder andere door vernieuwing van de website.

Middeling van inkomens kan leiden tot een teruggaaf van inkomstenbelasting. Teruggaaf via de middelingsregeling gebeurt op verzoek van een belastingplichtige. De middelingsberekening zal niet in het aangifteprogramma worden verwerkt, omdat er veel gegevens van andere belastingjaren nodig zijn om te bepalen of middeling zinvol is. Daarnaast kan middeling pas worden toegepast als de aanslagen van drie opeenvolgende jaren definitief vaststaan. In de praktijk is de mogelijkheid van middeling beperkt tot een klein aantal belastingplichtigen. De Belastingdienst onderzoekt of het mogelijk is om verzoeken tot middeling te vereenvoudigen voor belastingplichtigen en voor de Belastingdienst zelf.

Deel dit artikel: