Nieuws

Hoge Raad pleit voor uniformering tarieven deskundigen

18 juli 2012

In een procedure voor de bestuursrechter, zoals in belastingzaken, kan een vergoeding worden gegeven voor kosten van een deskundige, bijvoorbeeld voor het maken van een taxatierapport in procedures over de waardering van een onroerende zaak in het kader van de Wet WOZ. De vergoeding wordt dan vastgesteld met overeenkomstige toepassing van het Besluit tarieven in strafzaken 2003. Het maximale uurtarief bedraagt € 81,23 en is afhankelijk van de mate waarin de werkzaamheden van wetenschappelijke of bijzondere aard zijn.

De werkzaamheden van een taxateur zijn in het algemeen niet van wetenschappelijke aard. Wel zijn werkzaamheden van een taxateur van bijzondere aard. De mate waarin dat het geval is, wordt bepaald door de aard van de te taxeren onroerende zaak. Toepassing van het maximale uurtarief is pas aan de orde als de taxatie zeer complex is.

 

Omdat de vaststelling van de hoogte van de vergoeding voor een taxatieverslag in de praktijk in procedures over de Wet WOZ regelmatig aanleiding geeft tot geschillen en omdat de beslissing over het te hanteren uurtarief vooral van feitelijke aard is, vindt de Hoge Raad het gewenst dat de rechtbanken en gerechtshoven beleid ontwikkelen voor een uniforme toepassing van de te hanteren uurtarieven.

Deel dit artikel: