Nieuws

Geen recht op vrijstelling voor zorginstelling

17 augustus 2012

De Wet op de Vennootschapsbelasting kent een aantal vrijstellingen, ondermeer voor zorginstellingen. Als voorwaarde voor de vrijstelling geldt dat de behaalde winst uitsluitend mag worden gebruikt voor een lichaam waarop de vrijstelling van toepassing is of ten behoeve van een algemeen maatschappelijk belang.

Een landelijk opererende thuiszorginstelling, met als rechtsvorm een BV, claimde over het jaar 2006 toepassing van de vrijstelling van vennootschapsbelasting. De statuten van de BV bevatten ten aanzien van de winst de bepaling dat deze ter beschikking stond van de algemene vergadering van aandeelhouders, met als beperking dat de winst, behaald met activiteiten die samenhingen met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) diende te worden gebruikt overeenkomstig de statutaire doelstelling van de BV.
De rechtbank was van oordeel dat de statuten van de thuiszorginstelling niet voldeden aan de eisen die aan de winstbestemming worden gesteld. Dat kwam doordat de statutaire doelstelling van de instelling ruimer was dan alleen zorgactiviteiten en mede het opnemen en verstrekken van geldleningen omvatte. De met de andere activiteiten te behalen winsten staan ter vrije beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. Niet van belang voor toepassing van de vrijstelling was of deze activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd en zo ja, of daarmee winst is behaald.

Deel dit artikel: