Nieuws

Door wijziging activiteiten drukte concurrentiebeding zwaarder

20 februari 2013

Wil een non-concurrentiebeding voor een werknemer geldig zijn, dan moet het schriftelijk worden overeengekomen. Bij een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding die tot gevolg heeft dat het non-concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken op de werknemer moet het beding nogmaals schriftelijk worden overeengekomen. Bij de beoordeling of een non-concurrentiebeding zwaarder drukt, moet de rechter onderzoeken of en in welke mate de wijziging in de arbeidsverhouding bij een beëindiging van het dienstverband van de werknemer een belemmering vormt om een nieuwe, gelijkwaardige werkkring te vinden.

 

De kantonrechter oordeelde in een procedure dat de benoeming van een werknemer tot algemeen directeur over alle werkmaatschappijen van een concern geen ingrijpende functiewijziging was. De werknemer had vanaf zijn indiensttreding samen met de oorspronkelijke directeur de dagelijkse leiding gehad. De feitelijke situatie was door de benoeming niet wezenlijk veranderd gezien de beperkte activiteiten van de andere werkmaatschappijen. Volgens de kantonrechter was de benoeming te zien als een normale carrièreontwikkeling die redelijkerwijs in de lijn der verwachtingen lag.

Wel vond de kantonrechter dat door de wijziging in activiteiten die de vennootschap enkele jaren later doormaakte het concurrentiebeding zodanig zwaarder is gaan drukken, dat het niet gold voor de nieuwe activiteiten. Deze activiteiten weken sterk af van de activiteiten waarvoor de werknemer destijds in dienst was genomen. De nieuwe activiteiten waren in tegenstelling tot de oude niet uniek in Nederland. De kantonrechter schorste daarom de werking van het non-concurrentiebeding.

Deel dit artikel: