Nieuws

Bezwaar maken tegen kosten NVWA

6 oktober 2016

De Raad van State heeft op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek verricht naar de tarieven van de NVWA, welke de laatste jaren verschillende keren zijn verhoogd.
De Raad van State vindt het op zich terecht dat de kosten voor vergunningen en toelatingen worden doorberekend aan het bedrijfsleven, omdat er een aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Wel mag de overheid alleen de werkelijk gemaakte kosten doorberekenen. Indien de kosten van de NVWA substantieel hoger zijn dan op 31 december 2014, zonder dat er sprake is van een relevante uitbreiding van taken of intensivering van werkzaamheden, moeten deze extra kosten in beginsel uit algemene middelen bekostigd worden.

De kosten van toezicht op naleving van regelgeving behoren volgens de Raad van State niet te worden doorberekend, omdat dit een overheidstaak is. Dit standpunt heeft het kabinet ook zelf ingenomen. Het tarievenstelsel van de NVWA maakt echter geen duidelijk onderscheid tussen de kosten voor toelating, toezicht op de naleving en repressieve handhaving. Daardoor is ook niet te beoordelen in hoeverre de doorberekening voldoet aan het kabinetsstandpunt en of de NVWA bijvoorbeeld kosten in rekening brengt voor het toezicht op naleving.

Worden er kosten voor toezicht op naleving bij u in rekening gebracht of zijn de kosten voor vergunningen en toelatingen fors gestegen, maak dan tijdig bezwaar bij de NVWA. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u het bedrag niet hoeft te betalen. Wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard, dient de NVWA het te veel betaalde bedrag terug te betalen.

Deel dit artikel: