Nieuws

Bemiddeling bij verkoop aandelen onroerendgoed-BV

2 augustus 2012

Een makelaar in onroerende zaken bemiddelt bij de aan- en verkoop van onroerende zaken. Dergelijke diensten zijn belast met omzetbelasting in het land waar de onroerende zaken zijn gelegen. Diensten met betrekking tot effecten, zoals de bemiddeling bij aan- en verkoop, zijn vrijgestelde prestaties. De vraag in een procedure was wat de gevolgen zijn voor de heffing van omzetbelasting wanneer een makelaar in onroerende zaken bemiddelt bij de verkoop van de aandelen in een onroerendezaaklichaam. Het ging om de aandelen in een vennootschap die een grote onroerende zaak exploiteerde. Hof Amsterdam was van oordeel dat het ging om de bemiddeling bij de verkoop van onroerende zaken en dus om een belaste dienst.

De Hoge Raad overweegt dat de werkzaamheden niet anders waren dan die van een makelaar in onroerend goed, namelijk het zoeken van een gegadigde die de onroerende zaak tegen een zo goed mogelijke prijs zou willen overnemen. De verstrekte opdracht hield echter in dat die gegadigde niet de juridische eigendom van de onroerende zaak zou verkrijgen, maar de aandelen in de vennootschap die de zaak in eigendom had. De Hoge Raad vraagt zich af of hier geen sprake was van handelingen inzake aandelen. De Hoge Raad heeft deze vraag voorgelegd aan het Hof van Justitie EU.

Op grond van de Zesde richtlijn kunnen de lidstaten aandelen waarvan het bezit recht geeft op de eigendom of het genot van een onroerende zaak voor de heffing van omzetbelasting als lichamelijke zaken aanmerken. Nederland heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. De vrijstelling van omzetbelasting is niet van toepassing op handelingen die betrekking hebben op dergelijke aandelen die als lichamelijke zaak zijn aangemerkt. Ook de vraag of deze uitzondering op de vrijstelling alleen van toepassing is als een lidstaat gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de aandelen te beschouwen als lichamelijke zaken heeft de Hoge Raad voorgelegd aan het Hof van Justitie EU.

Het Hof van Justitie EU heeft geoordeeld dat bemiddeling bij de verkoop van aandelen van een onroerende zaaklichaam onder de vrijstelling van omzetbelasting voor handeling inzake aandelen valt. De uitzondering op die vrijstelling is niet van toepassing als de lidstaat geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om aandelen waarvan het bezit rechtens of in feite recht geeft op de eigendom of het genot van een onroerend goed als lichamelijke zaken aan te merken. Dat betekent dat de uitzondering op de vrijstelling in Nederlandse verhoudingen niet aan de orde is.

Deel dit artikel: