Nieuws

Algemene kosten en tonnageregeling

2 augustus 2012

Er geldt op verzoek een apart regime voor de bepaling van de winst uit de exploitatie van zeeschepen. Bij toepassing van dat regime wordt de winst bepaald aan de hand van de tonnage van de schepen waarmee die winst wordt behaald. Andere activiteiten dan de exploitatie van zeeschepen vallen onder het normale regime van winstbepaling.
Als een onderneming zowel winst uit zeescheepvaart als normaal belaste winst geniet, hangen de niet rechtstreeks aan een van beide resultaten toerekenbare algemene kosten samen met alle ondernemingsactiviteiten. Deze algemene kosten moeten volgens een passende bedrijfseconomische verdeelsleutel aan beide winstgenererende activiteiten worden toegerekend.

In een procedure waarin op een vennootschap zowel de tonnageregeling als de normale winstbepaling van toepassing was, rekende de rechtbank de algemene kosten van de vennootschap toe volgens de verhouding van het met normaal belaste winst gemoeide vermogen en het totale vermogen. Hof Leeuwarden vond dat de door de inspecteur niet in aftrek toegelaten kosten ten laste van de normaal belaste winst konden worden gebracht. De Hoge Raad deelt die opvatting niet en heeft de uitspraak van het hof vernietigd. Volgens de Hoge Raad moeten andere algemene kosten dan de zogenaamde orgaankosten volgens een passende bedrijfseconomische verdeelsleutel worden verdeeld over de verschillende activiteiten.
Na verwijzing oordeelde Hof Amsterdam dat orgaankosten de kosten zijn die betrekking hebben op het bestaan van de vennootschap als zodanig. Omdat deze kosten buiten de toerekening van de algemene kosten aan de tonnagewinst of de normale winst vallen, komen zij volgens het hof ten laste van de normaal belaste winst.
De overige algemene kosten verdeelde het hof in navolging van de rechtbank naar rato van het vermogensbeslag over beide winstgenererende activiteiten van de vennootschap.

Deel dit artikel: