Nieuws

Afschrijven productie- en ammoniakrechten

4 juni 2015

De staatssecretarissen van Financiën en van Economische Zaken hebben Kamervragen over het niet meer mogen afschrijven van productie- en ammoniakrechten beantwoord. Uitgangspunt is dat op rechten zonder wettelijke einddatum niet kan worden afgeschreven omdat sprake is van een niet slijtend bedrijfsmiddel. Bij nader inzien blijkt dat productierechten zo goed als zeker zullen worden afgeschaft en dus een beperkte levensduur hebben. Daarom is besloten de afschrijving op productierechten alsnog toe te staan.

Ten aanzien van ammoniakrechten geldt dat deze vervallen op het moment waarop de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking treedt. Dat is op 1 juli 2015 het geval. Het vervallen van de ammoniakrechten is aanleiding om afschrijving op ammoniakrechten toe te staan. In 2015 mogen de resterende boekwaarden van de ammoniakrechten ten laste van de winst worden gebracht. Omdat er in 2014 al aanwijzingen waren dat de ammoniakrechten zouden komen te vervallen, mag ook voor het jaar 2014 rekening gehouden worden met afschrijving. De afschrijving mag niet hoger zijn dan 20% per jaar. De Landelijke Landbouwnormen 2014 worden binnenkort op het punt van de productierechten en ammoniakrechten aangepast.

Deel dit artikel: