Nieuws

Aansprakelijkheid voormalig bestuurder

9 augustus 2012

Een bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de door die rechtspersoon verschuldigde maar niet betaalde omzetbelasting. De rechtspersoon is verplicht om, als hij niet tot betaling van omzetbelasting in staat is, daarvan mededeling te doen aan de Belastingdienst. Heeft de rechtspersoon de betalingsonmacht op de juiste wijze medegedeeld, dan is de bestuurder aansprakelijk wanneer aannemelijk is dat het niet betalen van de belastingschuld het gevolg is van onbehoorlijk bestuur in de drie voorafgaande jaren. Heeft de rechtspersoon de betalingsonmacht niet of niet juist meegedeeld, dan geldt het wettelijk vermoeden dat de niet betaling aan de bestuurder is te wijten. Alleen de bestuurder, die aannemelijk maakt dat het niet mededelen van betalingsonmacht niet aan hem is te wijten, krijgt de gelegenheid om het wettelijk vermoeden te weerleggen.

Een voormalige bestuurder van een rechtspersoon beriep zich erop dat hij feitelijk nooit bestuurder van de BV was geweest. De rechtbank overwoog dat de status van voormalig bestuurder meebrengt dat moet worden aangenomen dat deze persoon ook bestuurder is geweest. Om die reden wees de rechtbank zijn betoog af. Ten overvloede merkte de rechtbank op dat de voormalige bestuurder volgens het handelsregister enige tijd bestuurder van de holding was geweest, die in die periode de enige aandeelhoudster en bestuurder van de rechtspersoon was. Verder stelde de rechtbank vast dat de voormalige bestuurder niet alleen formeel bestuurder van de BV was geweest, maar dat hij zich ook als bestuurder had gedragen en handelingen had verricht waartoe hij als bestuurder bevoegd was. De voormalige bestuurder slaagde er niet in het bewijsvermoeden te weerleggen.

Deel dit artikel: