Nieuws

Aankondiging mogelijkheid verlaging pensioen uit eigen beheer

14 september 2012

Werknemers met een belang van 10% of meer in de BV waarvoor zij werkzaam zijn, kunnen hun pensioen opbouwen in eigen beheer bij de BV. Ook kunnen zij de pensioenvoorziening onder laten brengen bij een aparte pensioen-BV. Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën zijn Kamervragen gesteld over de mogelijkhied tot vermindering van pensioenaanspraken van pensioen-BV’s.

Anders dan pensioenfondsen kunnen pensioen-BV’s de pensioenuitkeringen niet verlagen zonder fiscale gevolgen, tenzij sprake is van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering. Een regeling die toestaat dat in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken bij onderdekking kunnen worden verminderd, maakt oneigenlijk gebruik van de fiscale faciliteit voor pensioenopbouw mogelijk. De staatssecretaris van Financiën vindt dat de huidige economische situatie aanleiding vormt om de huidige regelgeving op dit punt te heroverwegen.

In het Belastingplan 2013 zal de staatssecretaris een voorstel opnemen waardoor onder voorwaarden op de pensioeningangsdatum een vermindering van de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken kan plaatsvinden. Deze regeling zal gelden voor gevallen van onderdekking door reële verliezen van de pensioen-BV.

Deel dit artikel: