Team

Nieuws

Verkoopopbrengst sportpaard niet belast

11 maart 2021

Een voordeel kan slechts belastbaar inkomen in de zin van de Wet IB 2001 zijn als aan dat voordeel

Nieuws

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

4 maart 2021

De winst van een onderneming wordt bepaald met inachtneming van de beginselen van goed

Nieuws

Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland

4 maart 2021

De Wet IB 2001 bevat een bepaling op grond waarvan een naar het buitenland uitgezonden ambtenaar

Nieuws

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

4 maart 2021

Nieuws

Verhoging maxima TVL

4 maart 2021

De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen

Nieuws

Weigering toekenning NOW

4 maart 2021

Voor de berekening van loonkostensubsidie van de NOW-1 wordt uitgegaan van het loon over de maand